Anaokulu

Çift Dilli Eğitim Programı (Bilingual)

Yönder Okulları anasınıfı, Yönder Okullarının misyonu, felsefesi ve değerleri doğrultusunda; çocukların merak eden, sorgulayan, pozitif bilim bakış açısı ile düşünen, özgün kararlar alan, herkesin “biricik” olma özelliğine saygı göstererek işbirliği yapabilen bireyler olarak gelişmelerini hedefler.

Eğitim Modeli

Yönder Okulları anasınıfında Bilingual (çiftdilli) okul öncesi eğitim programı uygulanır. Öğrenciler anadilinden farklı bir dili, zengin ve etkileşimli bir dil ortamında öğrenir.

Bu anasınıflarında öğretmen ve çocukların birbirleriyle etkileşimlerindeki günlük olağan diyalogları anlamlandırma rutinleri ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı aracılar öğrenme ortamlarının vazgeçilmez parçalarıdır.

Sınıf içindeki dil alıştırma etkinliklerinin ve bu etkinlik süreçlerinin önemli bir yönü, iletişime yönelik yapılan ve öğrencilerin diyalog kurma becerilerini destekleyen konuşmaların niteliğinin değerlendirilmesine olanak sağlamasıdır.

Sınıf ortamları, çocukların kendi öğrenme alanının kontrolünü ele alarak potansiyellerini geliştirmelerine, hedefler belirlemelerine, bu hedeflere uygun planlar yapmalarına, planlarını sınıf kaynaklarını kullanarak uygulayabilmelerine ve kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanır. Güvenliği en üst düzeyde ele alarak hazırladığımız otonom sınıf ortamlarımız çocukların ve öğretmenlerin sıcak, olumlu etkileşim içinde oldukları, birbirlerinden ve birbirleriyle öğrendikleri duyarlı sınıf ortamlarıdır. Çocuklarımız onlara kazandırdığımız fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel becerilerin yanı sıra yaşam becerileri ile girdikleri her ortama kolaylıkla uyum sağlayabilir, karşılaştıkları problemleri çözebilir ve kendilerini yönetebilirler.

Okuma-Yazmaya Hazırlık

İlkokula hazırlık çalışmaları kapsamında çocukların günlük yaşantılarının bir parçası haline getirdiğimiz, ses farkındalığı, yazı farkındalığı, sözcük dağarcığı, dinlediğini anlama ya da ifade etme gibi becerileri desteklediğimiz çalışmaların bütünüdür. Çalışmalar, öncelikle çocukların tüm vücutları (büyük motor) ile keşfetmeleri ve ardından ince motorlarını kullanarak okuma yazma becerilerini deneyimlemeleri için planlanır.

Matematik

Çocuklar matematiği modelleri keşfetme, sonuçları tahmin etme, gözlem yapma, ve etkileşimlere dayanarak doğal bir şekilde öğrenirler. Matematiksel bilgi, dramatik oyun, açık hava etkinlikleri, blok, su ve kum oyunları ve diğer ilgili materyallerle etkileşimi ile kazanılır. Oyun-temelli bir yaklaşım sayesinde matematik çocukların günlük yaşamının bir parçası haline getirilir.

GEMS (Great Explorations in Math and Science) Materyalleri

Çocuklarımızın fen ve matematik alanında kavram kazanımlarını desteklemek amacıyla GEMS ve benzeri materyalleri bir araç olarak kullanılır. Bu materyalleri kullanırken çocuklarla kurduğumuz diyaloglar, onlardan aldığımız dönütler üzerine kurduğumuz konuşma yapıları büyük önem taşır.

Duyusal Motor ve Manipulatif Etkinlikler

Duyularla öğrenme ve keşfetmenin ön planda tutulduğu çalışmalarla çocukların duyularını aktif olarak kullanması hedeflenir.

Denge-Hareket

Konuşma ve düşünme becerilerine de zemin oluşturan fiziksel gelişim alanı çocuklar için güvenli bir ortam sağlanarak risk almalarına olanak sağlayacak etkinliklerle geliştirilir. Çocuğun yapıp yapamadıklarının da farkında olabileceği ve etrafında ona güvenen ve cesaretlendiren yetişkinlerin olduğu bir ortamda denge hareket etkinliklerini denemesi sağlanır.

Sanat

Çocukların dünyaya daha farklı bir gözle bakmaları için fırsatlar yarattığımız, onlarda kendiliğinden var olan yaratıcı bakış açısının devamlılığını sağladığımız çalışmalardır.

Akıl Oyunları

Okul psikologları liderliğinde yapılan akıl oyunları çalışmaları çocukların bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitici zekâ oyunlarıdır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yaklaşımı

İlke ve Hedefler

 • Rehberlik hizmetleri kapsamında yapılan her çalışma öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.
 • Öğrencinin kendini tanıma ve daha iyi anlamasına, problemlerine çözüm yolları bulmada kendine yeter bir duruma gelmesine destek verir.
 • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım eder.
 • Her öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve rehberlik hizmetlerini öğrencinin birey olma sürecine katkı verecek şekilde koordine eder.
 • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak anlayış ve işbirliği içinde çalışmasına yönelik bir ortam hazırlanır.
 • Rehberlik programı dinamik bir yapıdadır; öğrencilerin özellikleri ve gelişim ihtiyaçları düzenli ve sistematik olarak değerlendirilir.
 • Yönder Okullarında etkin bir öğretim programı, etkin ve verimli bir rehberlik programını gerektirir. Rehber öğretmenler öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesini sağlayacak çalışmaları planlar ve yürütür. Öğrencinin öğrenme süreçlerinden en etkili biçimde yararlanabilmesi için uygun ortamın oluşturulmasında sınıf öğretmeni/alan öğretmenleri ile birlikte kilit rol oynar.
 • Rehberlik hizmetlerinde, “süreklilik”, “gönüllülük”, ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır.
 • Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülür.

Yönder Okulları PDR Hizmet Alanları

 

Yönder Okulları Rehberlik Hizmetlerinde Çok Yönlü İlişkiler Sistemi

 

Öğretmen

 • Ne Yapar?
 • Ders ve etkinlikler yoluyla öğrenciye bilgi ve beceri kazandırır.
 • Amacı Nedir?
 • Öğrencinin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor becerilerini geliştirmek.

Rehber Öğretmen

 • Ne Yapar?
 • Psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini geliştirir.
 • Amacı Nedir?
 • Öğrencinin, kişisel, eğitsel, sosyal ve mesleki gelişimini desteklemek.

Eğitim Lideri

 • Ne Yapar?
 • Okuldaki tüm etkinliklerin organize edilmesini ve yürütülmesini gerçekleştirmek.
 • Amacı Nedir?
 • Okulun öğrencinin bütünsel gelişimi için uygun bir ortam olmasını sağlamak.

Sonal Hedef
Öğrencinin akademik yönden başarılı, gerekli yaşam donanımlarına sahip tüm potansiyelini kullanan mutlu ve uyumlu bir birey olmasını desteklemek.

Okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim açısından hangi hedefleri esas almalıdır?

Kişisel

 • Çocuğun kendini kabul
 • Özgüvenini geliştirme
 • Benlik kavramını oluşturma
 • Sosyalleşmeyi sağlama
 • Temel alışkanlıklar (Özbakım-Sorumluluk alma vb.)

Eğitsel

 • Okula uyum
 • İlköğretime hazır olma
 • Okul sevgisi
 • Merak (öğrenme ve keşfetmeye güdülenme)

Okul Öncesi Döneme ait Gelişim Görevleri:

 • Olgunlaşmaya bağlı olarak dil ve ifade yeterliliğini geliştirme
 • Öz-bakım becerilerini geliştirme
 • Erken okur-yazarlık becerilerinin gelişimi, el-göz koordinasyonunu sağlama
 • Cinsel kimlik kazanımı
 • Anne-babayı model alarak; akranları ve öğretmenleri ile ilişkiler kurma, onlara yönelik duyguların farkında olma
 • Sevmeyi, sevilmeyi ve sevgiyi paylaşma ve ifade etme yollarını öğrenme
 • Toplumsal kuralları ve rolleri öğrenmeye başlama

Mesleki

 • Bu dönem mesleki gelişim sürecinin başlangıcı sayılır.