İlkokul

Akademik Çalışmalar

Yönder Okulları, MEB’e bağlı ulusal bir Türk Okulu ve aynı zamanda IB PYP müfredat çerçevelerini esas almış ve MEB – PYP müfredatlarını akademik kaynak olarak kabul etmiş özel bir okuldur.

Yönder Okullarında  MEB programlarına uygun çalışmalar yapılır. Programın amacı keyifli ve kalıcı öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin öğrenme sürecinin en önemli aktörü olarak rol almasını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere; “İlgi uyandıran, dikkat çeken, merak ettiren, araştırma ve öğrenme heyecanı ortaya çıkaran, motivasyonunun sürekliliğini sağlayan, öğrenme sorumluluğunun üstlenilmesini kolaylaştıran ve mümkün kılan özellikte” öğrenme yaşantıları hazırlanmaktadır.
Bu nedenle her bir ders saati; etkinliği, materyali ve teknolojik araç- gereçleri ile bir ekip çalışmasının ürünü olarak görülür.

YÖNDER Okullarında her bir ders saati; her bir dersin öğretmeni, zümre başkanı ve program geliştirme uzmanı tarafından ortak çalışılarak oluşturulur. Hazırlanan eğitim planları ve etkinlikler “eğitim teknolojisi uzmanına” verilerek eğitim materyallerinin hazırlanması sağlanır. Eğitim teknolojisi uzmanı, dersin kalitesini ve keyfini artıracak, öğrenme malzemelerini zenginleştirecek her türlü yazılı ve görsel materyali hazırlayarak öğretmenlere teslim eder.

Bütüncül öğrenim, konulara ve sorunlara küresel bir bakış açısıyla yaklaşılmasını sağlayarak dersler arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Öğrencilerin öğrenimlerinin anlamını daha fazla fark etmeleri ve bilgileri, birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak görmeleri hedeflenmektedir.
Kültürlerarası bilinç ve etkileşimle öğrencilerin kendi kültürlerini ve diğer toplumsal ve ulusal kültürleri öğrenirken tutumlarını, bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerini amaçlar. Kültürlerarası etkileşim öğrencileri olaylara ve durumlara farklı bakış açılarından yaklaşmaya teşvik ederek hoşgörüyü ve saygıyı artırır.

Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla temel derslerin yanında eğitsel etkinlikler de önemli rol oynamaktadır. Eğitsel etkinlikler hafta içi 3 gün birer ders saati olmak üzere haftalık zaman çizelgesi içinde yer alır. Öğrenciler her dönem yeni seçimler yaparak sanatsal, sportif ve akademik etkinlik alanlarında yeni deneyimler yaşama fırsatı bulurlar. Eğitsel etkinlikler ile amacımız öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarını tanımalarını sağlama, yaratıcılıklarını geliştirme ve eğitimi zenginleştirilmiş bir formda sunabilmektir.

Yabancı Dil Programı

Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR) (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nı) oluşturmuştur.

CEF tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde ortak kriterleri, yaşam boyu öğrenme bilincini ve ortak bir bakış açısını sağlamayı mümkün kılar. Aynı zamanda dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktadır. CEF dil kazanımları paralelinde, etkinlik bazlı eğitim anlayışını benimsemektedir.

Yönder Okulları olarak, İngilizce eğitimimiz CEF’e bağlı olarak yürütülür. Bu sebeple seçtiğimiz İngilizce kitapları, uyguladığımız İngilizce öğretim metodları, müfredatımız ve tüm aktivitelerimiz bu programa uygun seçilmiştir ve öğrencilerimizin kendilerine uluslararası standartlarda bir temel oluşturmalarını sağlayacaktır.

1-4. sınıf seviyelerinde CEF kriterleri doğrultusunda öğrencilerimizle portfolyo çalışmaları uygulayıp, öğrencilerimizin ailelerine sunum yapmaları hedeflenmektedir. 4. sınıftan mezun olan bir öğrenci, kısa ve basit metinleri okuyabilir, anlayabilir; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, günlük konuşmada, seyahatte, alışverişte ya da restoran gibi yerlerde kısa diyalogları rahatlıkla kurabilir (A2).

Globalleşen dünyamızda İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilmenin de önemi göz önünde bulundurularak ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi okulumuzda gerçekleştirilmektedir.

Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç çalışma dilinden biridir. Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir ve Almanca dil bilgisi yükseköğrenim olanaklarının tüm yelpazesinden yararlanmayı mümkün kılmaktadır. Almanca eğitiminde 8. sınıfın sonunda öğrencilerin Almanca seviyelerinin Goethe Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmekte olan ‘’Fit in Deutsch’’ sınavı ile ölçülmesi planlanmaktadır.

İngilizce dersleri ilkokul grubunda 12 saat olarak planlanır. Bu dersler kendi içinde 9 saat main course, 3 saat skılls olarak ayrılır. Ayrıca ilkokul 1. Sınıftan itibaren tüm seviyelerde 4 saat İkinci dil dersleri sürdürülür.

Entegre Dersler, ilkokul seviyelerinde Hayat Bilgisi, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri haftada birer saat İngilizce olarak ele alınır. Sınıf öğretmeninin planlaması içerisinde kalacak şekilde öğrenilen konu/ kazanımlar İngilizce oyunlar, etkinlikler ile tekrar ele alınır ve İngilizcenin günlük yaşamla ilişkilendirilmesine katkı sağlanır.

Eğitsel Etkinlikler:

 

Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla temel derslerin yanında eğitsel etkinlikler de önemli rol oynamaktadır.

Amacımız; eğitsel etkinlik alanlarında öğrencilerin ilgi ve yetenek alanlarını tanımalarını sağlama, yaratıcılıklarını geliştirme ve eğitimi zenginleştirilmiş bir form sunabilmektir. Öğrenciler; farklılıklarını, becerilerini, ilgi ve yeteneklerini eğitsel etkinliklerle kolayca ifade edebilmektedirler.

Eğitsel etkinlikler hafta içi 3 gün birer ders saati olmak üzere haftalık zaman çizelgesi içinde yer alır. Öğrenciler her dönem yeni seçimler yaparak sanatsal, sportif ve akademik etkinlik alanlarında yeni deneyimler yaşama fırsatı bulurlar.

Geri Dönüşüm Atölyesi Ebru Atölyesi Masa Tenisi
Satranç Oynuyorum-Öğreniyorum Genç Yazarlar Atölyesi
Bale Yaratıcı Plastik Sanat Etkinliği Keman
Piyano Piyanoya İlk Adım Gitar
Jimnastik Yaratıcı Yazarlar Atölyesi Halk Oyunları
Yaratıcı Drama Bilişim Teknolojileri Modern Dans
Ahşap Oyuncak Atölyesi Ritim Atölyesi Dijital Karikatür
Robotik Geleneksel Türk Oyunları Özgün Baskı
Tenis Kostüm Tasarım Atölyesi Step
Akıl Oyunları Quilling Origami
English Fun Club Felsefe Sudoku
Mandala Atölyesi Değişim Dönüşüm Atölyesi Maske
Kodlamaya Başlıyorum Dijital Kodlama Heykel

P4C(PHILISOPHY FOR CHILDREN)

Yenilikçi eğitim modelleri arasında dünyada ilk sıralarda yer alan ve kurucusu Matthew Lipman tarafından Soruşturan Topluluk Metodu olarak adlandırılan P4C – Philosophy for Children uzmanı yetiştirme programıdır. Bu eğitim yaş gruplarına göre hazırlanmış olan uyaranlar ile gerçekleştirilir. Bu uyaranlar bazen bir hikaye, bazen bir kitap, bazen ise bir video olmak üzere oldukça çeşitlidir. Lipman tarafından kurulan bu sistem ABD, Avusturya, Norveç gibi birçok ülkede hızlı bir şekilde eğitim sisteminin içine yerleştirilmeye başlamıştır.

Çocuklar için felsefe dersleri ile teoriden çok pratik yaptırmayı amaçlamaktayız. Soruşturma grupları oluşturularak gerçekleştirilen bu derslerde öğrenciler ilk olarak fikirlerini ifade etmekte kendilerine olan güvenlerini arttırırlar. Bir tartışmanın kavga etmek olmadığını idrak ederek fikir tartışması gerçekleştirmeyi öğrenirler.

Bireysel olarak kendini ifade etmeyi öğrenen çocuk aynı zamanda başkalarının fikirlerini dinlemeyi ve kendi düşünceleri ile karşılaştırmayı öğrenir. Bilişsel gelişimini desteklerken analitik düşünme becerilerini de geliştirir ki bu tüm derslerindeki başarısını olumlu yönde etkiler. Herhangi bir durum veya olaydaki sorunları tespit etme ve çözüm üretme konusunda kendisini geliştirir. Kendi benliğine ve çevresine karşı olan farkındalığı artar. Olaylara başka pencerelerden bakabilmeyi öğrenir. Bunlarla birlikte neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenir ve bağlantılı düşünebilme becerisini geliştirir. Düşünsel ve felsefi kavramları öğrenip bunların diğer dersleriyle olan bağlantılarını keşfeder. Filozoflar ve onların fikirlerinin en sade hali ile tanışmaya başlar.

İlkokul hazırlık sınıflarımızdan itibaren verdiğimiz bu eğitimi almış öğrenciler kendilerini ifade edebilen, düşüncelerini söylemekten çekinmeyen bir birey haline gelirler. Duygular ve düşünceler arasında bağlantı kurarak çıkarım yapabilirler. Entelektüel birikim için yaşının ötesinde bir felsefi donanıma sahip olurlar. Bu becerilerini sadece bir ders içerisinde değil tüm derslerinde ve özel yaşantısında sergilerler.

STEM Uygulamaları

STEM, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanların iç içe geçerek kullanıldığı, müfredatlar arası bir yaklaşımdır. Öğrenciler fen ve matematik dersinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birlikte kullanmasını amaçlar. STEM eğitimi, temelde 4C becerileri olarak bilinen critical thinking (eleştirel düşünme), creativity (yaratıcılık), communination (iletişim) ve collaboration (iş birliği) becerilerini öğrencilere kazandırmayı amaçlar. Çocukların küçük yaştan itibaren araştıran ve sorgulayan bireyler olmalarına imkan veren STEM çalışmaları, teorik eğitim ile uygulamayı bir araya getirerek farklı disiplinlere dokunan aktif öğrenme odaklı bir yaklaşımdır. Ders planlamalarının içinde, projelerde STEM uygulamaları tüm seviyelerde yer alır.

Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

Etkili bir ölçme değerlendirme, öğrencilerin kavramsal anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Tüm değerlendirmeler geçerlilik, tutarlılık açısından incelenir. YÖNDER Okullarında süreç ve sonuç değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilir. Çeşitli ve dengeli ölçme-değerlendirme araçları kullanılır.

 • Değerlendirme sürecine öğrenciler dahil edilir.
 • Süreç ve sonuç değerlendirmelerin sonuçları göz önünde bulundurulur.
 • Değerlendirme sonuçları ile ilgili geribildirim verilir.
 • Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciler, kendi hedeflerini belirlemeleri için desteklenir.

 

Yönder Okullarında öğrenci gelişimi aşağıdaki uygulamalarla izlenir ve analiz edilir:

 • Okul Olgunluğu Değerlendirmesi: Hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerine kayıt öncesi okulumuza uygunluklarını saptamak amacıyla uygulanır.
 • Düzey Belirleme Sınavı: Okulumuz ara sınıflarına(2-8. Sınıf) aday olan öğrenciler düzey belirleme sınavı ile değerlendirilir.
 • Hazır Bulunuşluk Sınavı: Her eğitim – öğretim yılı başında uygulanır. (1. Sınıf dışında)
 • Yazılı Sınav Uygulamaları: sınıftan itibaren işlenen kazanımlara göre değerlendirmeler yapılır.
 • Proje Çalışmaları: İlkokulda yılda en az bir disiplinler arası büyük proje çalışması yapılır. Ortaokulda öğrencinin tercih ettiği herhangi bir dersten her dönemde en az bir proje verilir.
 • Erişi Sınavları: Birinci dönem sonunda 4-5-6-7-8. sınıflara uygulanır.
 • Yıl Sonu Olgunluk Sınavı: Her yıl Mayıs ayı sonunda 4-5-6-7-8. sınıflara uygulanır.
 • Ürün (Portfolyo) Dosyası: Hazırlık ve 1-3. sınıf öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar kronolojik olarak düzenlenir ve bu çalışmalar yönder rehberliğinde öğrenci tarafından seçilerek belirlenen bir tarihte velilere sunulur. Ürün dosyası sunumu yılsonunda gerçekleştirilir.
 • Sergi: Sınıfta belirlenen disiplinler üstü temayla ilgili olarak ortaokula geçişlerini belirten bir sonuç değerlendirme etkinliğidir. Öğrencilerin ilkokul eğitimleri süresince edindikleri Öğrenen Profili özelliklerini, tutum, kavram ve becerilerini derinlemesine bir sorgulamayla tüm okul toplumuna sergilemeleri fırsatıdır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yaklaşımı

İlke ve Hedefler

 • Rehberlik hizmetleri kapsamında yapılan her çalışma öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.
 • Öğrencinin kendini tanıma ve daha iyi anlamasına, problemlerine çözüm yolları bulmada kendine yeter bir duruma gelmesine destek verir.
 • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım eder.
 • Her öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve rehberlik hizmetlerini öğrencinin birey olma sürecine katkı verecek şekilde koordine eder.
 • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak anlayış ve işbirliği içinde çalışmasına yönelik bir ortam hazırlanır.
 • Rehberlik programı dinamik bir yapıdadır; öğrencilerin özellikleri ve gelişim ihtiyaçları düzenli ve sistematik olarak değerlendirilir.
 • Yönder Okullarında etkin bir öğretim programı, etkin ve verimli bir rehberlik programını gerektirir. Rehber öğretmenler öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesini sağlayacak çalışmaları planlar ve yürütür. Öğrencinin öğrenme süreçlerinden en etkili biçimde yararlanabilmesi için uygun ortamın oluşturulmasında sınıf öğretmeni/alan öğretmenleri ile birlikte kilit rol oynar.
 • Rehberlik hizmetlerinde, “süreklilik”, “gönüllülük”, ve psikolojik danışma ilişkilerinde “gizlilik” esastır.
 • Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülür.

Yönder Okulları PDR Hizmet Alanları

 

Yönder Okulları Rehberlik Hizmetlerinde Çok Yönlü İlişkiler Sistemi

 

Öğretmen

 • Ne Yapar?
 • Ders ve etkinlikler yoluyla öğrenciye bilgi ve beceri kazandırır.
 • Amacı Nedir?
 • Öğrencinin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor becerilerini geliştirmek.

Rehber Öğretmen

 • Ne Yapar?
 • Psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini geliştirir.
 • Amacı Nedir?
 • Öğrencinin, kişisel, eğitsel, sosyal ve mesleki gelişimini desteklemek.

Eğitim Lideri

 • Ne Yapar?
 • Okuldaki tüm etkinliklerin organize edilmesini ve yürütülmesini gerçekleştirmek.
 • Amacı Nedir?
 • Okulun öğrencinin bütünsel gelişimi için uygun bir ortam olmasını sağlamak.

Sonal Hedef
Öğrencinin akademik yönden başarılı, gerekli yaşam donanımlarına sahip tüm potansiyelini kullanan mutlu ve uyumlu bir birey olmasını desteklemek.

Okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim açısından hangi hedefleri esas almalıdır?

Kişisel

 • Çocuğun kendini kabul
 • Özgüven ve özsaygının kazanımı
 • Öz yönetim, özdenetim, problem çözme ve karar verme becerilerinin kazanımı
 • Benlik kavramının gelişimi (Kendisi hakkında olumlu kavram ve tutumlar geliştirmesine yardım etme)
 • Sosyalleşme
 • Arkadaşlık ilişkilerinin Oluşumu
 • Kendini sakinleştirme, hazzı erteleme becerisinin gelişimi
 • Temel alışkanlıklar (Özbakım-Sorumluluk alma vb.)
 • Gelişim görevlerini yerine getirmesi için cesaretlend

Eğitsel

 • Okuma zevki ve okuma sabrı kazanma
 • Çalışma alışkanlıkları kazanma
 • Merak (öğrenmeye heves)
 • Zamanı iyi kullanma, planlama ve verimli ders çalışma
 • Okula İlgi ve motivasyon
 • Eğitsel hedefler belirleme ve eğitsel süreçlere katılma

Mesleki

 • Bu dönem mesleki gelişim sürecinin başlangıcı sayılır.
 • Mesleki hedefler belirme çalışmaları (Çocuğun yeteneklerinin farkına varmasını sağlama çalışmaları)